Mycomedica hory

Warunki korzystania ze stron

Operatorem strony internetowej www.caremedica.cz (zwanej dalej Stroną) jest spółka TCM POINT s.r.o., nr ID: 28785517, nr akt: C 27282, zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Hradcu Králové, Siedziba: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (dalej zwany Operatorem), który jest uprawniony do wykonywania praw własności do niniejszej strony internetowej zgodnie z ustawą nr 121/2000 Sb. o prawie autorskim (dalej zwana ustawą o prawie autorskim). Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części zawartości, wyglądu, kodu źródłowego lub kodu programu Witryny bez jej uprzedniej zgody.

Operator niniejszym ustala zasady i warunki korzystania z Witryny (zwane dalej Warunkami). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich osób, które zamierzają korzystać z Serwisu (zwanych dalej Użytkownikami).

Zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w substancję techniczną lub zawartość Witryny bez zgody Operatora. Tylko Operator ma prawo decydować o modyfikacji, usunięciu lub dodaniu jakiejkolwiek części Witryny, z wyjątkiem dozwolonego umieszczania Treści Użytkownika.

Zamieszczając w Serwisie Treści Użytkownika (np. recenzje lub zdjęcia), Użytkownik udziela Operatorowi wszelkich praw i zezwoleń niezbędnych do korzystania z tych treści lub ich rozpowszechniania, w szczególności nieograniczonej, niewyłącznej licencji na publiczne udostępnianie tych treści na całym świecie za pośrednictwem Internetu przez cały okres obowiązywania praw własności do tych treści, a także zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika (jeśli treści te zawierają wizerunek). Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do udzielania takich praw i zezwoleń.

Tylko Użytkownicy, którzy zakupili towary w Serwisie, mogą zamieszczać ich recenzje (udostępniane na osobnej stronie dostępnej tylko dla Użytkownika). Podane informacje są publikowane w celu zwiększenia wiarygodności przeglądu. Operator Witryny nie nadzoruje treści recenzji poprzez wstępną kontrolę i ponosi za nie odpowiedzialność tylko w przypadkach przewidzianych prawem (§ 5 ustawy nr 480/2004 Sb.). Operator zastrzega sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia opublikowanych recenzji i usunięcia każdej z nich, w szczególności ze względu na niezgodność z prawem lub niniejszym Regulaminem. Treść recenzji nie może być sprzeczna z prawem i naruszać niniejszego Regulaminu, a także nie może być m.in. sprzeczna z dobrymi obyczajami, zawierać profanacji, być obraźliwa, nieprawdziwa, niezrozumiała lub nieistotna. Nie może on również celowo szkodzić Operatorowi ani wprowadzać konsumenta w błąd. Treści recenzji niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące zastrzeżenia można zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem osoby kontaktowej wymienionej na początku Regulaminu.
Niektóre informacje publikowane na Stronie Operator zaczerpnął z innych źródeł, które uważa za wiarygodne. Operator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność i aktualność wszystkich publikowanych informacji ani za linki do stron osób trzecich.

Wszelkie informacje publikowane w niniejszej Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią profesjonalnej porady.

Niniejsze Warunki mogą być zmieniane lub uzupełniane wyłącznie przez Operatora. Do stosunków prawnych powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem Serwisu przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu stosuje się brzmienie obowiązujące w dniu powstania tych stosunków.

Niniejsze Warunki zostały opublikowane w dniu 20.5.2022 r. i obowiązują od tego dnia.

W Policach nad Metují w dniu 20.5.2022 r.

Zdeňka Schirlová, Dyrektor Zarządzający

TCM POINT s.r.o.

Gdzie można kupić nasze produkty?

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Polsce

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów