Mycomedica hory

Nová stránka

I.
Przepisy podstawowe  

1. niniejsze warunki są wydane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszym (dalej "Kodeks cywilny") przez spółkę TCM POINT s.r.o., nr ID: 28785517, zarejestrowaną w Sądzie Miejskim w Pradze pod nr akt: 369476, z siedzibą: Příčná 1892/4, 110 00 Praga 1, dane kontaktowe: objednavky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915 (dalej jako "Sprzedający").

 2. Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz osoby, która zawiera umowę kupna-sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę jako konsument poza jego działalnością gospodarczą lub w ramach jego działalności gospodarczej (zwanej dalej "Kupującym"), za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mycomedica.cz, www.mycomedica. eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica. eu, www.yaomedica.sk, www.yaomedica.pl, www.caremedica.cz, caremedica.eu oraz www.caremedica.sk (zwanych dalej "Sklepem internetowym"). Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio również do zawierania umów sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę w inny sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu).

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przyjętym zamówieniem stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia Umowy Zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. niniejsze Warunki są dostępne i umowa kupna jest zawierana pod adresami internetowymi www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz i www.caremedica.cz w języku czeskim, pod adresami internetowymi www.mycomedica. eu, www.yaomedica. com i caremedica.eu w języku angielskim, pod adresami internetowymi www.mycomedica.sk, www.yaomedica.sk i caremedica.sk w języku słowackim oraz pod adresem internetowym www.yaomedica.pl w języku polskim.

II.
Informacje o towarach i cenach

 1) Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne cechy, znajdują się przy każdej pozycji w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów podane są z uwzględnieniem podatku VAT i wszystkich opłat z tym związanych Ceny towarów pozostają ważne przez okres, w którym są wyświetlane w sklepie internetowym. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki oraz sposobu płatności wybranego przez kupującego podczas zamawiania towaru. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 2. Wszelkie prezentacje towarów w katalogu sklepu internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny (tzn. nie stanowią oferty zawarcia umowy) i w żaden sposób nie zastępują porady wykwalifikowanego lekarza. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia z Kupującym umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do prezentowanego towaru.

 3) Informacja o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązują tylko na terytorium, dla którego przeznaczona jest wybrana część sklepu internetowego lub do którego ograniczona jest dostawa. W częściach sklepu internetowego z końcówką . cz dostawa jest ograniczona do terytorium Republiki Czeskiej, z końcówką .sk do terytorium Słowacji, z końcówką . pl do terytorium Polski, a z końcówką . eu lub . com do krajów, których wybór jest włączony w pierwszym kroku zamówienia.

III.
Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1) Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie odbiegają od normalnych stawek przewidzianych przez odpowiednie firmy telekomunikacyjne kupującego.

2. Kupujący składa zamówienie na towary prezentowane w katalogu sklepu internetowego w następujący sposób:
a) za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
b) wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym bez rejestracji,
c) telefonicznie pod numerem +420-739-454-915,
d) pocztą elektroniczną
pod adresem objednavky@mycomedica.cz.

3) Kupujący
składając zamówienie w sklepie internetowym wybiera towar, liczbę sztuk, sposób transportu i płatności, a także podaje swoje dane kontaktowe i rozliczeniowe lub inny adres dostawy. Osoba, która zawiera umowę kupna-sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Klient Biznesowy) dodaje dodatkowo swój numer identyfikacyjny lub numer NIP. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "ZAMÓW TERAZ W CENIE". Dane podane w zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe i prawdziwe. Warunkiem wysłania zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia ze sklepu internetowego, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Umowa kupna jest zawierana dopiero po otrzymaniu przez sprzedawcę zamówienia.  Przyjmuje się, że jeżeli Sprzedający nie odrzuci propozycji zawarcia umowy kupna w ciągu 24 godzin (w dni wolne od pracy, święta i dni wolne od pracy okres ten jest automatycznie przedłużany o czas trwania święta) od otrzymania zamówienia, to po upływie tego okresu umowę kupna uważa się za zawartą, a zamówienie za przyjęte. Zamówienie uważa się za przyjęte i umowę kupna zawartą również wtedy, gdy Sprzedający rozpocznie realizację umowy kupna i wyśle towar wcześniej. Za potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zawartej umowy uważa się również przesłanie przez Sprzedawcę informacji o wysyłce towaru. Z chwilą przyjęcia zamówienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z obowiązującymi Warunkami, w szczególności zobowiązanie Sprzedającego do dostarczenia towaru Kupującemu oraz zobowiązanie Kupującego do zapłaty uzgodnionej ceny zakupu. Powiadomienie o ewentualnym odrzuceniu zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego.

5. W przypadku zamówienia telefonicznego dokonanego przez Kupującego pod numerem Sprzedającego, umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez Sprzedającego w ramach danej rozmowy telefonicznej, przy czym Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny kupna towaru. Najpóźniej w momencie dostawy towaru Sprzedawca potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy w formie tekstowej (przekazując podsumowanie otrzymanego zamówienia oraz kopię regulaminu). W przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego zamówienia, przy czym Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru. Zamówienie Kupującego składane drogą elektroniczną musi zawierać co najmniej specyfikację towaru z oferty Sprzedawcy, wymaganą ilość, termin i miejsce dostawy, dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, a także imię i nazwisko osoby, która wysłała zamówienie w imieniu Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia.

6. W przypadku braku możliwości spełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w zamówieniu, Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie wysłane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące lub zobowiązują Kupującego do zapłaty ceny zakupu. Kupujący może anulować zamówienie nie później niż w momencie jego przyjęcia lub odrzucenia przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 4. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub adresem e-mail Sprzedawcy podanym w niniejszym Regulaminie. Anulowanie wysłanego zamówienia jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, a towar wysłany do Kupującego. Anulowanie wysłanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres objednavky@MycoMedica.cz lub telefonicznie pod numerem +420-739-454-915. Kupujący jest zobowiązany do podania informacji o zamówieniu, jego numerze oraz swoich danych identyfikacyjnych.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedawcy przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w procesie składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli do Kupującego zostało wysłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.  Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję Umowy kupna i Umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie wysłane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy.


IV.
Konto klienta

1) Po zarejestrowaniu się kupującego w sklepie internetowym, kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta kupujący może składać zamówienia na towary. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.

2.  Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towarów kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są uznawane za prawidłowe i wiążące dla Sprzedawcy.

3) Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4) Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

5) Konto klienta jest zakładane na czas nieokreślony. Sprzedawca może usunąć konto klienta Kupującego, jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta klienta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub jeśli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu lub niniejszego Regulaminu.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V.
Warunki płatności i dostawa towarów

1) Kupujący może zapłacić
cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w sklepie internetowym w następujący sposób:

a) gotówką przy odbiorze lub kartą
kredytową przy przekazaniu towaru,
b) bezgotówkowym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) bezgotówkowym przelewem kartą kredytową,
d) bezgotówkowym przelewem na rachunek Sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej
e) gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w lokalu,
f) gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w biurze wysyłkowym.

2. W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, cena zakupu jest płatna zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez Sprzedawcę do Kupującego drogą elektroniczną w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, Kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego. W zależności od wybranego sposobu płatności, Kupujący może być zobowiązany do zapłaty przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę, w takim przypadku wpłacona kwota traktowana jest jako zadatek.

3. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. Towar jest dostarczany do kupującego:

a) na adres podany przez Kupującego w zamówieniu,
b) za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego podany przez Kupującego,

4. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określony jest w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli sposób dostawy został uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej, towar dostarczany jest przez firmę spedycyjną DPD.

5. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby opakowanie dostarczanych produktów spełniało wszelkie wymogi prawne. Na opakowaniu podaje się pełny skład produktu oraz instrukcję stosowania. Tekst odpowiada tekstowi zatwierdzonemu przez odpowiedni organ rządowy. Na opakowaniu zawsze znajduje się data minimalnej trwałości towaru.

7) Przy odbiorze towaru od przewoźnika, kupujący musi sprawdzić integralność opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię kartonu opakowania lub koperty, taśmę ochronną oraz wszelkie, nawet drobne, uszkodzenia i pęknięcia, w szczególności przebicia kartonu i odkształcenia rogu opakowania. Znaki te mogą świadczyć o nieostrożnym obchodzeniu się z paczką w czasie transportu, a tym samym o możliwym uszkodzeniu towaru znajdującego się wewnątrz paczki. W takim przypadku kupujący sporządzi z przewoźnikiem protokół reklamacyjny lub zapis stanu, w jakim paczka lub koperta została dostarczona, a także wszelkie inne uszkodzenia, w celu rozstrzygnięcia reklamacji i zminimalizowania ewentualnych szkód.

8) Kupujący otrzymuje towar od przewoźnika w kopercie lub paczce. Sprzedawca wysyła towar w ciągu dni roboczych (zazwyczaj w ciągu 1-5 dni roboczych) przekazując go przewoźnikowi. Czas dostawy jest regulowany przez wewnętrzne przepisy przewoźnika. Jeśli niektóre elementy nie są obecnie w magazynie, ale są już w tranzycie, czas wysyłki może być przedłużony o 1-7 dni roboczych poza normalny czas wysyłki. W przypadku, gdy niektóre przedmioty nie są aktualnie w magazynie ani w tranzycie, sprzedawca skontaktuje się z kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Towar zostanie dostarczony do kupującego w ciągu 30 dni. Odpowiedzialność za przypadkowe zepsucie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przyjęcia towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do przyjęcia towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem Umowy Sprzedaży.

9. Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail Kupującego lub jest dołączany do dostarczanego towaru. Ten dokument podatkowy jest jednocześnie świadectwem dostawy i gwarancji na zamówiony towar. Kupujący nabywa własność towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów wraz z kosztami dostawy, ale nie wcześniej niż po odebraniu dostawy towarów.

VI.
Odstąpienie od umowy


 1) Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży poza działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty:
a) otrzymania towaru,

(b) przyjęcie ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
c) przyjęcie pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzająca się dostawa towarów.

 (2) Kupujący nie może odstąpić od umowy o dostarczenie towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami konsumenta lub dostosowane do jego osobistych potrzeb, które są łatwo psujące się lub mają krótki termin przydatności do użycia, jak również towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostarczeniu, lub towarów, które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu po naruszeniu przez konsumenta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy. Jeżeli wraz z zamówieniem dostarczana jest próbka lub prezent, należy je zwrócić sprzedawcy wraz z produktami.

 3) Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie złożone sprzedawcy. Aby odstąpić od Umowy sprzedaży, Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę. Preferowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest wysłanie oświadczenia na adres e-mail. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru najlepiej standardową przesyłką pocztową. Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.

5) Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru, wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę od kupującego. Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i gdy Sprzedawca nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Zwrot kosztów dostawy towaru następuje wyłącznie w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.

6. Kupujący musi zwrócić Sprzedawcy towar nieuszkodzony i nieużywany, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu towaru. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z fakturą - dokumentem podatkowym (oryginał lub kopia). Towar zwracany za pobraniem przez
Sprzedawcę nie zostanie przez niego przyjęty i tym samym nie jest traktowany jako prawidłowy zwrot towaru.

7. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży z powodu wyczerpania zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu oraz zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w taki sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

VII.
Prawa wynikające z wadliwego wykonania

1) Sprzedawca
 jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w chwili odbioru, w szczególności, że odpowiada ustalonemu opisowi, rodzajowi i ilości oraz jakości i innym ustalonym cechom. Jeżeli w sprzedawanym towarze, jego opakowaniu lub instrukcji dołączonej do towaru wskazano okres, w którym towar może być używany, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas.

2. Kupujący ma
wybór co do sposobu załatwienia reklamacji. W przypadku wystąpienia wady towaru, kupujący może zgłosić sprzedawcy reklamację i w zależności od rodzaju wady oraz uprawnień przyznanych mu przez prawo, żądać:
a) wymiany na nowy towar,
b) naprawę (uzupełnienie brakującego towaru),
c) stosowny rabat od ceny zakupu,
d) odstąpienie od umowy.

3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać usunięcia wad towaru przez wymianę lub naprawę towaru. Kupujący może także żądać stosownego upustu albo odstąpić od umowy, jeżeli sprzedawca odmówił usunięcia wady albo nie usunął jej zgodnie z przepisami, jeżeli wada pojawia się wielokrotnie albo stanowi istotne naruszenie umowy, albo jeżeli z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta zgodnie z przepisami. Jeżeli kupujący jest konsumentem i wada ujawni się w ciągu 1 roku od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupujący może reklamować wadę, która ujawni się w okresie do dwóch lat od otrzymania towaru. Sąd przyznaje prawo do reklamacji wady nawet wtedy, gdy wada nie została wykryta bez nieuzasadnionej zwłoki po tym, jak kupujący będący konsumentem mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności.

4) Kupujący, który nie jest konsumentem, ma prawo żądać usunięcia wady poprzez naprawę lub wymianę (lub dostarczenie brakujących towarów), prawo żądać stosownego rabatu od ceny zakupu lub prawo odstąpić od umowy kupna, jeżeli towary mają wady stanowiące istotne naruszenie umowy kupna. Jeśli nie powiadomi sprzedawcy o wyborze prawa w odpowiednim czasie, przysługują mu tylko uprawnienia wynikające z nieistotnego naruszenia umowy kupna. Jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy w odpowiednim czasie o wadzie towaru, traci prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli towar jest jedynie wadliwy i stanowi nieistotne naruszenie umowy kupna, kupujący nie będący konsumentem ma prawo żądać usunięcia wady lub stosownego obniżenia ceny kupna.

5. Składając reklamację, kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę, jakie prawo wybrał. Kupujący nie może domagać się zwrotu towarów przecenionych z powodu, dla którego towar został przeceniony.

6. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji pod adresem swojej siedziby, gdyż pod tym adresem nie są sprzedawane żadne towary. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji, jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący oraz dane kontaktowe Kupującego, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

7) Reklamacja zostanie załatwiona w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący ustalą inny termin. Po upływie tego terminu kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna lub żądać stosownego rabatu. Za chwilę powstania roszczenia uważa się moment, w którym wyrażenie woli kupującego (wykonanie uprawnienia z wadliwego świadczenia) dotrze do sprzedawcy. O wyniku reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną.

8. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli sam spowodował wadę. W przypadku uzasadnionego roszczenia Kupujący ma prawo do odszkodowania za uzasadnione koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego uprawnienia u Sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. Kupujący nie ma prawa z tytułu gwarancji, jeżeli wada została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne po przejściu ryzyka szkody na kupującego.

8) Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują §§ 1914-1925, 2099-2117 oraz (jeśli kupujący jest konsumentem) §§ 2161-2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

VIII.
Dostawa

 1) Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.

 2. Kupujący dostarcza korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca dostarcza korespondencję do Kupującego na adres e-mail wskazany w koncie klienta lub zamówieniu Kupującego.

IX.
Dane osobowe

1) Wszelkie informacje przekazywane przez Kupującego we współpracy ze Sprzedającym będą traktowane jako poufne. Sprzedawca będzie wykorzystywał dane Kupującego w szczególności w celu realizacji umowy kupna lub ewentualnie w celu prowadzenia konta klienta. Na adres e-mail mogą być przesyłane informacje handlowe, ponieważ taka procedura jest dozwolona przez prawo, chyba że wyraźnie odmówiono. Komunikaty te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych lub pokrewnych towarów i w każdej chwili można z nich zrezygnować w prosty sposób (wysyłając list, e-mail lub klikając na link w komunikacie handlowym).

2. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR) oraz ustawą nr 110/2019 Dz. U. o przetwarzaniu danych osobowych, która jest opublikowana na stronie internetowej Sprzedawcy zgodnie z art. I ust. 1 niniejszej umowy.

X.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów i skarg konsumenckich


1) Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) z siedzibą przy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs
 jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Do rozwiązywania sporów online pomiędzy sprzedawcą a kupującym można wykorzystać platformę znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2) Punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich) jest Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

3. Kupujący może kierować swoje reklamacje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres e-mail w art. I.1 niniejszego Regulaminu. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie zawsze wysyłana przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego.

4) Kupujący może również zwrócić się z ewentualnymi skargami bezpośrednio do państwowych organów nadzorczych na danym obszarze. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Państwowa Inspekcja Rolnictwa i Żywności nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w zakresie określonym przez prawo.

XI.
Postanowienia szczególne dla klientów korporacyjnych

1. Niniejszy Regulamin reguluje również wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy
 oraz osoby, która zawiera umowę kupna w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zwanej dalej "Klientem Biznesowym").

2. Klient Biznesowy może uzgodnić ze Sprzedawcą zapłatę ceny zakupu na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę i przesłanej na podany adres e-mail lub adres pocztowy. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej wysłania do Klienta Biznesowego. Cenę zakupu lub jej część uważa się za należycie zapłaconą, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

3. W przypadku zwłoki Klienta Biznesowego w zapłacie ceny zakupu lub jej części, Klient Biznesowy zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy umowne odsetki za zwłokę w wysokości 0,1% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy Klient Biznesowy będzie zalegał z zapłatą jakiejkolwiek części ceny zakupu przez okres dłuższy niż 30 dni, Klient Biznesowy zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20% niezapłaconej części całkowitej ceny zakupu. Odsetki umowne i kara umowna są wymagalne w siódmym dniu od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty przez Sprzedającego. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia odsetek umownych i kary umownej z zapłaconą częścią ceny zakupu towaru, a Klient Biznesowy wyraża zgodę na takie potrącenie. Kara umowna nie narusza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta Biznesowego odszkodowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani obowiązku Klienta Biznesowego do wykonania zobowiązania zabezpieczonego karą umowną.

4) Klient biznesowy zobowiązany jest do zachowania poufności co do wszystkich spraw Sprzedawcy, o których dowiedział się w związku z zawarciem umów kupna lub prowadzeniem konta klienta, a które nie są publicznie dostępne, w szczególności o cenach hurtowych, stosunkach umownych i dostawcach Sprzedawcy, a także o zatrudnieniu i innych warunkach wewnętrznych Sprzedawcy. Obowiązek ten trwa również po zakończeniu umów kupna i zamknięciu konta klienta.

XII.
Przepisy szczególne dla odbiorców hurtowych

Sprzedawca może przyznać status klienta hurtowego (dalej "Klient Hurtowy") zarejestrowanemu Klientowi Biznesowemu (posiadającemu konto klienta w sklepie internetowym), który demonstracyjnie zamawia towary w celu ich odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, według swoich wewnętrznych kryteriów

2) Status klienta hurtowego przyznaje sprzedawca kupującemu poprzez aktywację hurtowych cen towarów na koncie klienta w sklepie internetowym. W okresie obowiązywania niniejszego statusu Klient Hurtowy jest uprawniony do składania u Sprzedawcy zamówień na towary po obniżonych cenach hurtowych. Status Klienta Hurtowego nie przysługuje prawnie i Sprzedawca może go odebrać Klientowi Biznesowemu w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, niespełnienia warunku zamówienia towarów do odsprzedaży lub niespełnienia innych kryteriów wewnętrznych (np. niespełnienia minimalnej wartości zamówienia za miniony okres).
      
3. Hurtownia zobowiązana jest do odpowiedniego reprezentowania Sprzedawcy i jego towarów na swojej stronie internetowej. Sprzedawca udostępnia Klientowi Hurtowemu, na jego żądanie, pakiet zdjęć produktów i innych materiałów promocyjnych (zwany dalej "Media Kit"). Udostępniając Media Kit, Sprzedawca udziela Klientowi Hurtowemu niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów w nim zawartych w związku z własną sprzedażą detaliczną, przez okres posiadania statusu Klienta Hurtowego, bez prawa do cesji lub sublicencjonowania licencji na rzecz osoby trzeciej. Klient Hurtowy zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi Media Kit, jeśli taka istnieje, dostarczonej wraz z Media Kit.

XIII.
Postanowienia końcowe


1) Wszystkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające ze stosunku prawnego ustanowionego niniejszą umową lub w związku z nim będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze wzajemnych negocjacji, przy dołożeniu wszelkich starań w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania, lub za pośrednictwem wspólnie wybranego mediatora. W przypadku, gdy Strony nie będą w stanie osiągnąć polubownego rozstrzygnięcia sporu wynikającego ze stosunków prawnych ustanowionych niniejszą umową w drodze wzajemnych negocjacji, spór ten będzie rozstrzygany przez sąd powszechny.

3. Zawarta Umowa Kupna jest archiwizowana w formie elektronicznej u Sprzedawcy i nie jest dostępna. Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem postępowania w stosunku do Kupującego. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

4) Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tekstów, zdjęć, filmów, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów Sprzedawcy, w tym jego strony internetowej lub jej części, jest zabronione bez zgody Sprzedawcy. Sprzedający jest uprawniony do egzekwowania swoich praw do przedmiotów własności intelektualnej zgodnie z przepisami szczególnymi, w szczególności zgodnie z ustawą nr 221/2006 Sb. o egzekwowaniu praw własności przemysłowej i ochronie tajemnic handlowych, w brzmieniu późniejszym, oraz zgodnie z § 2976 i nast. o nieuczciwej konkurencji zgodnie z kodeksem cywilnym.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący nie stosuje przy korzystaniu ze sklepu internetowego żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie wykonuje żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych składników tworzących sklep internetowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem lub przeznaczeniem.

6. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub umów powstałych na jego podstawie na osobę trzecią, o ile nie spowoduje to pogorszenia sytuacji Kupującego. Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na taką cesję. Kupujący jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub umów z niego wynikających na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie niniejszego Regulaminu. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Ponadto Sprzedawca może jednostronnie zmienić niniejsze Warunki w rozsądnym zakresie w odniesieniu do swoich długoterminowych zobowiązań z nich wynikających (np. prowadzenie konta klienta). Sprzedawca powiadomi Kupującego o każdej takiej zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowej wersji na interfejsie internetowym sklepu internetowego lub poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Kupującego. Kupujący jest uprawniony do odrzucenia tych zmian Warunków poprzez usunięcie swojego konta klienta. Jeżeli tego nie uczyni lub nie zażąda przed wejściem w życie zmian, uważa się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 roku.

TCM POINT s.r.o.

Gdzie można kupić nasze produkty?

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Polsce

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów